7,3 Najstarsza tradycja "pieczęcią" nazywała sakrament chrztu i bierzmowania.

    Symboliczna ta czynność wyciska na wybranych duchowe znamię przynależności do

    Boga, które uchroni ich od złud szatańskich i plag spadających na niepoprawnych

    (por. Wj 12,12n; Ez 9,4.6; Ef 1,13; Ef 4,30; 2 Tm 2,19).