7,14 Męczennicy zawdzięczają swój triumf odkupieniu dokonanemu przez Chrystusa.