20,1-6 Jest to szczególny aspekt Kościoła w doczesności - pokój Chrystusowy oparty

       na łasce, będącej zadatkiem nieba. - Nie brakło w ciągu wieków prób dosłownego

       rozumienia "tysiąca lat" (chiliazm - millenaryzm).