19,12 Głębia tajemnicy Chrystusa jest niewyczerpana. Por. Ef 3,8.