12,1 Rozdział ten ilustruje walkę szatana z Kościołem w ciągu wieków. "Niewiasta" ma rysy:

     1. indywidualne - Matki Mesjasza (Iz 7,11.14; Mi 5,2);

     2. zbiorowe - jako symbol społeczności Izraela (Jr 3,6-10.20; Ez 16,8-14;

        Oz rozdz. 2 [->Oz 2,1]), a także Syjonu (Iz 26,17; Iz 49,25) lub Jerozolimy

        (Iz 66,7);

     3. mieszane - Niewiasty z Protoewangelii (Rdz 3,14n).

        Jest to symbol ludu Bożego obu Testamentów. A jego konkretną przedstawicielką

        jest Maryja, rodząca historycznego Chrystusa.

        Część tradycji upatrywała tu tylko Maryję.