1,6 Mowa o powszechnym kapłaństwie wiernych, na wzór Izraela

    (por. Wj 19,6; 1 P 2,5.9).